ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ »

 

សិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល »

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់បណ្ឌិត ជា វុធណា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពី “គោលការណ៍ណែនាំសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម សវនកម្មលើគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន​
ឆ្នាំ២០២០
ទាញយកឯកសារ

 

សុន្ទរកថាបើករបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជា វុធណា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី សវនកម្មផ្អែកលើហានិភ័យ, ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទូទៅ, សវនកម្មសមិទ្ធកម្ម និងរបាយការណ៍សវនកម្ម (ភាសាខ្មែរ)”
ទាញយកឯកសារ

 

សុន្ទរកថាបើករបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជា វុធណា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី សវនកម្មផ្អែកលើហានិភ័យ, ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទូទៅ, សវនកម្មសមិទ្ធកម្ម និងរបាយការណ៍សវនកម្ម”
ទាញយកឯកសារ

 

សុន្ទរកថាបើករបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជូ គឹមឡេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពី“គោលការណ៍ណែនាំលើសវនកម្មបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មាន”
ទាញយកឯកសារ

 

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជា វុធណា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពី “គោលការណ៍ណែនាំលើសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន”
ទាញយកឯកសារ

 

សុន្ទរកថាបើករបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី ក្រមសីលធម៌ ស្តង់ដាវិជ្ជាជីវៈសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងបទពិសោធន៍សវនកម្មប្រព័ន្ធFMIS
ទាញយកឯកសារ

 

សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី​ក្រម​សីលធម៌ ស្តង់ដា​វិជ្ជាជីវៈ និង​បទ​ពិសោធន៍​សវនកម្ម​ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលប្រព្រឹត្តិទៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨
ទាញយកឯកសារ

 
 

លទ្ធផលការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង