ផែនការសកម្មភាព

 
 

ផែនការសវនកម្មឆ្នាំ២០២៤
ឆ្នាំ២០២៤
ទាញយកឯកសារ

 

ផែនការសវនកម្មឆ្នាំ២០២៣
ឆ្នាំ២០២៣
ទាញយកឯកសារ

 

ផែនការ​សវនកម្ម​ឆ្នាំ២០២១
ឆ្នាំ២០២១
ទាញយកឯកសារ

 

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសវនកម្មផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ២០២០-២០២២
ចុះខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ទាញយកឯកសារ

 

ផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ២០២០
ចុះខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ទាញយកឯកសារ

 

ផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ២០១៩
ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ទាញយកឯកសារ

 

ផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ទាញយកឯកសារ

 

ផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ២០១៧
ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
ទាញយកឯកសារ

 

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសវនកម្មផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ ២០១៧-២០១៩
ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយកឯកសារ

 

ផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

ទាញយកឯកសារ