ទំនាក់ទំនង

 
អាស័យដ្ឋានៈ
ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទៈ
(៨៥៥) ២៣ ៨៩០ ៦៦៦
សារអេឡិចត្រូនិចៈ
Address:
St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh,      Phnom Penh, Cambodia
Telephone:
(885) 23 890 666
Email:
មន្រ្តីទំនាក់ទំនងកាន់វិស័យតាមបណ្តាក្រសួង
ក្រុមទី១៖  វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
មន្ត្រីទំនាក់ទំនងៈ  លោក សូ វណ្ណារា
ទូរស័ព្ទៈ   ០១១ ៩៥៣ ៦៤៥
Email: sovannara26@yahoo.com

ក្រុមទី២៖  វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសហគ្រាសសាធារណៈ
មន្ត្រីទំនាក់ទំនងៈ   លោក អ៊ឹង វណ្ណៈគ្រឹស្នា (សេដ្ឋកិច្ច)
ទូរស័ព្ទៈ   ០១២ ៣៩៩ ៩៩៥
Email:  kresna_iad@yahoo.com
មន្ត្រីទំនាក់ទំនងៈ   លោកស្រី លី សុសៃយាន្ត (សហគ្រាសសាធារណៈ)
ទូរស័ព្ទៈ  ០៧៧ ៨៧២ ៨៣៦
Email:  susayan.ly2014@gmail.com

ក្រុមទី៣៖  វិស័យសង្គមកិច្ច
មន្ត្រីទំនាក់ទំនងៈ  លោក ជា ពៅ
ទូរស័ព្ទៈ  ០១២ ៩១០ ៩៧២
Email:  cheapeou_iad@gmail.com
មន្ត្រីទំនាក់ទំនងៈ  លោក ឆោម ច័ន្ទកុសល
ទូរស័ព្ទៈ  ០១៦ ៨៧៧ ៦៩៦
Email:  chchkosal@yahoo.com

ក្រុមទី៤៖  វិស័យរដ្ឋបាលទូទៅ
មន្ត្រីទំនាក់ទំនងៈ  លោក ហ៊ុន ភិរុណ
ទូរស័ព្ទៈ  ០៧៨ ៦៩ ៩៩ ៦៦
Email:  h.phirun@yahoo.com