ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញាត្តិ

 

លិខិតបទដ្ឋានច្បាប់

នីតិរដ្ឋបាល ស្តីពីចំណេះដឹងការងាររដ្ឋបាលកិច្ចការលេខាធិការ និងបណ្ណសារដ្ឋាន
 
នីតិរដ្ឋបាល ស្តីពីចំណេះដឹងការងាររដ្ឋបាលកិច្ចការលេខាធិការ និងបណ្ណសារដ្ឋាន
ព្រះរាជក្រម
 
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៤១៦/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម
ព្រះរាជក្រឹត្យ
 
ព្រះរាជក្រម នស/រកត/១២១៥/០១៦ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦
 
ព្រះរាជក្រឹត្យនស/រកត/៨៧២ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈគតិយុត្តនៃគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល
 
ព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៣០០១០ ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០០០ ច្បាប់ស្តីពី សវនកម្មនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
KRAM No.CS/RKM/030010 dated March 03, 2000 regarding the Law on Audit of the Kingdom of Cambodia.
អនុក្រឹត្យ
 
 
អនុក្រិត្យលេខ ២៦៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ថ្មីនៃអនុក្រិត្យលេខ ៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥
អនុក្រឹត្យលេខ៤១ ចុះថ្ងៃទី០៩ មីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៤នៃអនុក្រឹត្យលេខ៣៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលិខិតបញ្ជាលេខ០១ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីវិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្រ្កាបអំពើរត់គេចពន្ធ
 
អនុក្រឹត្យលេខ៨៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
 
អនុក្រឹត្យលេខ១១៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងមុខតំណែងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃក្រសួង ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
អនុក្រិត្យលេខ ៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅតាមបណ្តាស្ថាប័ន ក្រសួង និងសហគ្រាសសាធារណៈ
 
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩អនក្រ.បកចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៤៤ មាត្រា ២៥ មាត្រា ៤៦ និងមាត្រា ៤៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៨ អនក្រ.បកចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 
អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥៦ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គភាពស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
 
អនុក្រិត្យលេខ ៧៨ អនក្រ.ប ក ចុះថ្ងៃទី ១៨ វិច្ឆិកា ២០០៤ ស្តីពីការបំពេញបន្ថែម និងកែសម្រួល នាយកដ្ឋានមួយចំនួន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 
អនុក្រិតលេខ ០៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ មករា ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឺត្តទៅ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។
ប្រកាស
 
ប្រកាសលេខ១៤៣៦ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 
ប្រកាសរួមលេខ៨៦៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការលក់លេខចុះបញ្ជីរថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល
 
ប្រកាសរួមលេខ០១០ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន
 
ប្រកាសលេខ១៥៩៩ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីពេញលេញ និងអង្គភាពថវិកានៅក្រសួង ស្ថាប័ន ចំនួន១១ នៅឆ្នាំ២០១៧
 
ប្រកាសលេខ ២៩៥ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារបច្ចុប្បន្នកម្មនៃគោលនយោបាយស្តីពីការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
 
ប្រកាសលេខ ៨៣៨ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីចំណាយសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងសិក្ខាសាលានៃក្រសួង ស្ថាប័ន ថវិកាកម្មវិធី
 
ប្រកាសលេខ ១១០៩ សហវ ចុះថ្ងៃទី០៣ វិច្ឆិការ ២០០៦ ស្តីពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់ឯកសារ គោលនយោបាយស្តីពី ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
 
ប្រកាសលេខ ៤០៥ សហវ ចុះថ្ងៃទី៣១ ឧសភា ២០០៦ ស្តីពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់ឯកសារ ក្រមសីលធម៌ និងស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
 
ប្រកាសលេខ ១៩០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ មិនា ២០០៥ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋានសវកម្ម ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។
សារាចរណែនាំ
 
សារាចរលេខ០៨ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផ្សារគ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងប្រទេស
 
សារាចរណែនាំលេខ០១៣ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម សាធារណៈសម្រាប់មុខទំនិញនិងសេវាកម្មចាំបាច់មួយចំនួនដែលត្រូវប្រើប្រាស់បន្ទាន់នៅដើមឆ្នាំថវិកា
 
សារាចរលេខ០៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការដាក់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលនិវត្តន៍
 
សារាចរណែនាំ លេខ ១២ សរណន ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ស្តីពីការបន្តពង្រឹង មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅតាមបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន និងសហគ្រាសសាធារណៈ
 
សារាចរណែនាំ លេខ ០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីស្តង់ដារបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
សេចក្តីជូនដំណឹង
 
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៩១៨៦ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវការណែនាំអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះ ការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ នូវនិយមន័យនៃសេវាជាមូលដ្ឋានខាងហិរញ្ញវត្ថុ
 
សេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការច្រកចេញចូល តែមួយទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្តីណែនាំ
 
សេចក្តីណែនាំលេខ០០៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការចុះបេសកកម្ម
សេចក្តីសម្រេច
 
សេចក្តីសម្រេចលេខ០៤ សសរ ចុះថ្ងៃទី១០ មករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរ កម្មសិទ្ធិ ឬ សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរវាងឳពុក -ម្តាយបង្កើតនិងកូនបង្កើត រវាងប្តីនិងប្រពន្ធ និងរវាងយាយ-តាបង្កើតនិងចៅបង្កើត
 
សេចក្តីសម្រេចលេខ០០៤ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់តាមដានព័ត៌មានក្នុងទំព័រ Facebook របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លិខិតសំណើសុំ
 
លិខិតលេខ៦៧២៧ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីសំណើចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តសៀវភៅបន្ទុកភាស៊ីគ្រប់ប្រភេទ តាមដែនសមត្ថកិច្ចទទួលខុសត្រូវ
 
លិខិតលេខ២៤២១ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីសំណើសុំពន្លឿនការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ជូនមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
 
លិខិតលេខ១២៥៥ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីអគ្គនាយកគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ជំរុញឱ្យប្រឹងប្រែងប្រមូលពន្ធ បន្ទាប់ពីការប្រមូលពន្ធអាករខែកក្កដានេះ ធ្លាក់ចុះច្រើន
 
លិខិតលេខ១១៧២ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការកំណត់បន្ថែមនូវនីតិវិធីនៃការប្រមូលពន្ធ អាករ និងប្រាក់ពិន័យ លើយានយន្តមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសដែលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធអាករ
 
លិខិតលេខ ៦៦ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីអំពីការបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេស
 
លិខិតលេខ ៣៤៦៤ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីអំពីសំណើសុំផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នលើការទិញរថយន្តរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី ខេត្ត

ឯកសារពាក់ព័ន្ធជំនាញសវកម្មផ្ទៃក្នុង

 
គោលនយោបាយស្តីពីការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
Internal Control Policy
arrow អានលម្អិតជាភាសាខ្មែរ arrow Read File in English (Not Yet Avaliable)
 
ក្រមសីលធម៌សម្រាប់សវនករផ្ទៃក្នុង
Code of Conduct for Internal Auditors
 
ស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
Standard for the Professional Practice of Internal Auditing
 
គោលនយោបាយស្តីពីការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
Policy Statement on Internal Control