បោះពុម្ពផ្សាយ

 

arrow
គោលការណ៍ណែនាំ និង ស្តង់ដារសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម

ចងក្រងដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្រោមក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ឆ្នាំ ២០២០

zip ទាញយកសៀវភៅ

arrow
គោលការណ៍ណែនាំ សវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ចងក្រងដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្រោមក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ឆ្នាំ ២០២០

zip ទាញយកសៀវភៅ

arrow
កំរងលិខិតបទដ្ឋានសំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ភាគ២

ចងក្រងដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្រោមក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ឆ្នាំ ២០១៣

download អានលម្អិត
zip ទាញយកសៀវភៅ

arrow
កំរងលិខិតបទដ្ឋានសំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ចងក្រងដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នាំ ២០០៩

download អានលំអិត
zip ទាញយកសៀវភៅ

arrow
កំរងលិខិតបទដ្ឋានសំខាន់ៗ និង ឯកសារពាក់ព័ន្ឋសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ចងក្រងដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នាំ ២០០៨

download អានលម្អិត
zip ទាញយកសៀវភៅ