សិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

 
 
សិក្ខាសាលាស្តីពី “សៀវភៅណែនាំនីតិវិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និង
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា” ថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តបាត់ដំបង
Workshop on Internal Audit Manual and IT Internal Control Policy , on 23rd – 24th November 2017 Battambang Province
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការណែនាំអំពីសវនកម្មលើសមិទ្ធិកម្ម ថ្ងៃទី០៦-០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ខេត្តសៀមរាប
Work Shop on Introduction to Performance Auditing , on 06th – 07th October 2015 Siem Reap Province
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី គោលការណ៏ណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសវនកម្មសាកល្បងដោយផ្អែកលើហានិភ័យ ឆ្នាំ២០១៥ 
Training Course on Guidelines For The Conduct Of Pilot Risk-Based Audits , 2015
សិក្ខាសាលាស្តីពី​ សវនកម្មលើកម្មវិធីស្រេចបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ថ្ងៃទី ០៤-០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥  
Workshop on Auditing IT Applications, on 4th – 5th February 2015
សិក្ខាសាលាស្តីពី​ ស្តង់ដារបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ថ្ងៃទី ១១-១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ 
Workshop on Standard Audit Report, on 11th – 12th November 2014
សិក្ខាសាលាស្តីពី ឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេស ធ្វើសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ថ្ងៃទី ៣០ និង ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣
Workshop on IT Auditing Tools and Techniques, on 30th – 31st October 2013
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី សុវត្ថិភាពលើបណ្តាញកុំព្យូទ័រ ថ្ងៃទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣
Training Course on Computer Network Security, on 11th July 2013.
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការវាយតម្លៃកុងត្រូលក្នុងកិច្ចដំណើរការប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣
Training Course on Assessing CONTROLS IN FMIS BUSINESS PROCESSES, on 9th July 2013.
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី់ ការពង្រឹងការអនុវត្តសវនកម្មជាក់ស្តែង ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣
Training Course on Guideline for the Conduct of Pilot Risk-Based Audits, on 1st July 2013.
សិក្ខាសាលាស្តីពី សវនកម្មលើគម្រោងហិរញ្ញប្បទានដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ថ្ងៃទី ២៩-៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣
Training Course on Audit on Project Financed By Development Partner, on 29th-31th May 2013.
សិក្ខាសាលាស្តីពី សវនកម្មលើបរិស្ថានស្វ័យប្រវត្តិ ថ្ងៃទី ១២-១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២
Training Workshop on Auditing in Automated Environment, on 12th-13th December 2012.
សិក្ខាសាលាស្តីពីរបៀបសរសេររបាយការណ៍សវនកម្ម និងសវនកម្មលើការកេងបន្លំ ថ្ងៃទី ២៧-២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១
Workshop on Audit Report Writing and Fraud Audit, on 27th-28th July 2011.
សិក្ខាសាលាស្តីពីការជ្រើសរើសគំរូសវនកម្ម និងជំនាញសវនកម្មមួយចំនួន ថ្ងៃទី ០២, ០៣, ០៦ និង ០៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០
Workshop on Audit Sampling and Audit Soft Skills, on 2nd, 3rd, 6th, 7th December 2010
សិក្ខាសាលាស្តីពីការណែនាំនីតិវិធីសវនកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ថ្ងៃទី ០៤-០៧, ១០-១២ និង ១៨-១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០
Workshop on The Government Internal Audit Manual, on 4th-7th, 10th-12th May 2010
សិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសវនកម្ម ថ្ងៃទី ០៥-០៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩
Seminar on Strategic Audit Planning, on 5th, 6th November 2009
សិក្ខាសាលាស្តីពីការពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងការទំនាក់ទំនង ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៧
Strengthening Internal Audit Legal Framework and Networking
សិក្ខាសាលាស្តីពីការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៥
arrow
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សវនករផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី២៧-៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៥ ។
arrow