អភិក្រមការងារ ៤ ប្រការ:
 
 
 

Find Us on Facebook

សិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល »

IMF-internal-audit-at-central-Bank
ចុះថ្ងៃខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ទាញយកឯកសារ

 

មេរៀនស្តីពីលិខិតរដ្ឋបាល​ និង ​ឯកសារវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
ទាញយកឯកសារ ផ្នែកទី១

ទាញយកឯកសារ ផ្នែកទី២

 

សិក្ខាសាលា ស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជន លើការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
នៅសណ្ឋាគារ ភ្នំពេញ
ទាញយកឯកសារ

 

វិបស្សនា ស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ការកំណត់សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ និងការគណនា តម្រូវការធនធានសម្រាប់ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា ២០១៨-២០២០ និងកញ្ចប់ថវិកា ឆ្នាំ២០១៨នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ ៧មករា ខេត្តកំពង់ចាម
ទាញយកឯកសារ

 

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យតាមដានសមិទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នំា២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ សុខា រាជធានីភ្នំពេញ
ទាញយកឯកសារមេរៀន

ទាញយកវីដែអូ

 

ធ្វើបទបង្ហាញដោយឯកឧត្តម ជា វុធណា អគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី”ដំណើរការនិងនីតិវិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង” រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារខេមរាអង្គរ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
ទាញយកឯកសារ

 

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តបទប្បញ្ញតិ្តគតិយុត្ត ពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី២៤-២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារ ឆ្នេរសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ
ទាញយកឯកសារមេរៀនទី1

ទាញយកឯកសារមេរៀនទី2

 
 

លទ្ធផលការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង