អភិក្រមការងារ ៤ ប្រការ:
 
 
 

សិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល »

ធ្វើបទបង្ហាញដោយឯកឧត្តម ជា វុធណា អគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី”ដំណើរការនិងនីតិវិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង” រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារខេមរាអង្គរ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
ទាញយកឯកសារ

 

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តបទប្បញ្ញតិ្តគតិយុត្ត ពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី២៤-២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារ ឆ្នេរសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ
ទាញយកឯកសារមេរៀនទី1

ទាញយកឯកសារមេរៀនទី2

 

ចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញដោយ លោក កឹម្មា សុផុន អគ្គនាយករងសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងសិក្ខាសាលា ស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តបទប្បញ្ញតិ្តគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ច របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ថ្ងៃទី២៤-២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦នៅសណ្ឋាគារ ឆ្នេរសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ
ទាញយកឯកសារ

 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តសវនកម្មជាក់ស្តែង ថ្ងៃទី២៥-២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ទាញយកឯកសារ

 

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការណែនាំអំពីសវនកម្មលើសមិទ្ធិកម្ម ថ្ងៃទី០៦-០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ខេត្តសៀមរាប
Work Shop on Introduction to Performance Auditing , on 06-07 October 2015 Siem Reap Province
ទាញយកឯកសារមេរៀន

ទាញយកសន្ទរកថានិងរូបថត

 
 

លទ្ធផលការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង