អភិក្រមការងារ ៤ ប្រការ:
 
 
 

Find Us on Facebook

សិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល »

សុន្ទរកថាបើករបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី ក្រមសីលធម៌ ស្តង់ដាវិជ្ជាជីវៈសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងបទពិសោធន៍សវនកម្មប្រព័ន្ធFMIS
ទាញយកឯកសារ

 

សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី​ក្រម​សីលធម៌ ស្តង់ដា​វិជ្ជាជីវៈ និង​បទ​ពិសោធន៍​សវនកម្ម​ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលប្រព្រឹត្តិទៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨
ទាញយកឯកសារ

 

IMF-internal-audit-at-central-Bank
ចុះថ្ងៃខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ទាញយកឯកសារ

 

មេរៀនស្តីពីលិខិតរដ្ឋបាល​ និង ​ឯកសារវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
ទាញយកឯកសារ ផ្នែកទី១

ទាញយកឯកសារ ផ្នែកទី២

 

សិក្ខាសាលា ស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជន លើការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
នៅសណ្ឋាគារ ភ្នំពេញ
ទាញយកឯកសារ

 

វិបស្សនា ស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ការកំណត់សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ និងការគណនា តម្រូវការធនធានសម្រាប់ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា ២០១៨-២០២០ និងកញ្ចប់ថវិកា ឆ្នាំ២០១៨នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ ៧មករា ខេត្តកំពង់ចាម
ទាញយកឯកសារ

 

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យតាមដានសមិទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នំា២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ សុខា រាជធានីភ្នំពេញ
ទាញយកឯកសារមេរៀន

ទាញយកវីដែអូ

 
 

លទ្ធផលការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង