ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ

 
 

ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ​
ឆ្នាំ២០២៣
ទាញយកឯកសារ

 

គោលនយោបាយគោលការណ៍ និងស្តង់ដារនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង FMIS ឆ្នាំ២០១៤​
ទាញយកឯកសារ

 

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង_ការប្រើប្រាស់_និងការចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ​
ឆ្នាំ២០២០
ទាញយកឯកសារ

 

អនុក្រឹត្យស្តីពីក្រប​ខ័ណ្ឌ​ការងារ ភារកិច្ច​របស់​សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង និង​អធិការកិច្ច​
ឆ្នាំ២០២០
ទាញយកឯកសារ

 

ស្តង់​ដា​នីតិវិធី​ប្រតិបត្តិ​សម្រាប់​ការងារ​ដោះស្រាយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​សារ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ដែល​ទទួល​បាន​ហិរញ្ញប្បទាន​ពី​ដៃ​គូ​អភិវឌ្ឍន៍​
ទាញយកឯកសារ

 

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៩
ទាញយកឯកសារ

 

អនុក្រឹតលេខ៧២អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ
ទាញយកឯកសារ

 

ច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ
ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២
ទាញយកឯកសារ

 

អនុក្រឹតលេខ៧៥អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួល អនុក្រឹត្យលេខ៤៨៨ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំនិង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ទាញយកឯកសារ

 

សេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការច្រកចេញចូល តែមួយទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ទាញយកឯកសារ