ព័ត៍មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

 
 

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០១៥ ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីការលុបបំបាត់មន្រ្តីខ្មោច   

ទាញយកឯកសារ

 

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១០ ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីការប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់រដ្ឋ

ទាញយកឯកសារ

 

លទ្ធផលសវនកម្មលើទីតាំងដំណើរការនិងស្តារទិន្នន័យ FMIS ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ៖
ការរកឃើញនិងអនុសាសន៍បានផ្តល់លើចំណុចសំខាន់ៗ:
-ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃធនធានមនុស្សនិងការប្រគល់ភារកិច្ច បានច្បាស់លាស់
-បង្កើតគោលនយោបាយនិងស្តង់ដាសុវត្ថិភាព IT ទូទៅ
-ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននិងរូបវន្តដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅទីតាំង
ដំណើរការទិន្នន័យ និងស្តារទិន្នន័យ
-ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតក្ក (Logical Control) (ពាក្យសម្ងាត់ ការបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីបញ្ហា)
-ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យបណ្តាញ(បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌសិទ្ធិចូលផ្ទាល់ និងពីចំងាយខ្សែភ្ជាប់ទីតាំងទាំងពីរកម្មវិធីអុីនគ្រីប នីតិវិធីកត់ត្រា)
-ឯកសារនិងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្នែកទន់ (គោលនយោបាយ នីតិវិធី និងរយៈពេលរក្សាទុក)
-ការចម្លងទុក (Back up) និងការស្តារឡើងវិញ (Recovery) (មន្រ្តី ការបណ្តុះបណ្តាល ការធ្វើតេស្តគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីនៃការចម្លងទុក និងផែនការស្តារឡើងវិញ)
-ការធានានិរន្តរភាពចរន្តអគ្គិសនីនៅតាមរតនាគារខេត្តមួយចំនួន ។   

ទាញយកឯកសារ

 

កិច្ចប្រជុំឆ្លងរបាយការណ៍សវនកម្មនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគោល នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នាថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥   

ទាញយកឯកសារ

 

គំរូស្តង់ដារបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ទាញយកឯកសារ

 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ ២០១៣ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្តជូនចំពោះ ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅសាខាពន្ធដារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តកំពត

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅមន្ទីសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តព្រះសីហនុ ។

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយដ្ឋានរតនាគារជាតិ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅរតនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តកំពត ខេត្តពោធិសាត់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តព្រះសីហនុ ។

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅមន្ទីសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តកំពត ខេត្តពោធិសាត់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តព្រះសីហនុ ។