លទ្ធផលសវនកម្មលើទីតាំងដំណើរការនិងស្តារទិន្នន័យ FMIS ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ៖
ការរកឃើញនិងអនុសាសន៍បានផ្តល់លើចំណុចសំខាន់ៗ:
-ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃធនធានមនុស្សនិងការប្រគល់ភារកិច្ច បានច្បាស់លាស់
-បង្កើតគោលនយោបាយនិងស្តង់ដាសុវត្ថិភាព IT ទូទៅ
-ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននិងរូបវន្តដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅទីតាំង
ដំណើរការទិន្នន័យ និងស្តារទិន្នន័យ
-ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតក្ក (Logical Control) (ពាក្យសម្ងាត់ ការបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីបញ្ហា)
-ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យបណ្តាញ(បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌសិទ្ធិចូលផ្ទាល់ និងពីចំងាយខ្សែភ្ជាប់ទីតាំងទាំងពីរកម្មវិធីអុីនគ្រីប នីតិវិធីកត់ត្រា)
-ឯកសារនិងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្នែកទន់ (គោលនយោបាយ នីតិវិធី និងរយៈពេលរក្សាទុក)
-ការចម្លងទុក (Back up) និងការស្តារឡើងវិញ (Recovery) (មន្រ្តី ការបណ្តុះបណ្តាល ការធ្វើតេស្តគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីនៃការចម្លងទុក និងផែនការស្តារឡើងវិញ)
-ការធានានិរន្តរភាពចរន្តអគ្គិសនីនៅតាមរតនាគារខេត្តមួយចំនួន ។   

ទាញយកឯកសារ