លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅមន្ទីសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តព្រះសីហនុ ។