លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្តជូនចំពោះ ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅសាខាពន្ធដារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តកំពត