ព័ត៍មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

 
 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយដ្ឋានរតនាគារជាតិ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅរតនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តកំពត ខេត្តពោធិសាត់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តព្រះសីហនុ ។

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅមន្ទីសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តកំពត ខេត្តពោធិសាត់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តព្រះសីហនុ ។

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅសាខាគយ និងរដ្ឋាករខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តកំពត ខេត្តពោធិសាត់ និងខេត្តព្រះសីហនុ ។

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅរតនាគារខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តព្រះសីហនុ ។

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ។

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ។

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះលោកប្រធានស្តីទីនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក ។

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅរតនាគារ ក្រចេះ តាកែវ ស្វាយរៀង និងកំពង់ចាម ។

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅសាខាគយ និងរដ្ឋាករខេត្ត ក្រចេះ តាកែវ ស្វាយរៀង និងកំពង់ចាម ។

 

លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅសាខាពន្ធដារខេត្ត កែប ក្រចេះ តាកែវ ស្វាយរៀង និងកំពង់ចាម ។