លិខិតជំរុញលើអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្រី្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយដ្ឋានរតនាគារជាតិ
ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

កម្មវត្ថុ៖ របាយការណ៍សវនកម្មនៅរតនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តកំពត ខេត្តពោធិសាត់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តព្រះសីហនុ ។