អភិក្រមការងារ ៤ ប្រការ:
 
 

បោះពុម្ពផ្សាយ

 
arrow
កំរងលិខិតបទដ្ឋានសំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ភាគ២

ចងក្រងដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្រោមក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ឆ្នាំ ២០១៣

download អានលម្អិត
zip ទាញយកសៀវភៅ

arrow
កំរងលិខិតបទដ្ឋានសំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ចងក្រងដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នាំ ២០០៩

download អានលំអិត
zip ទាញយកសៀវភៅ

arrow
កំរងលិខិតបទដ្ឋានសំខាន់ៗ និង ឯកសារពាក់ព័ន្ឋសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ចងក្រងដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នាំ ២០០៨

download អានលម្អិត
zip ទាញយកសៀវភៅ