អភិក្រមការងារ ៤ ប្រការ:
 
 
 
 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ ២០១៣ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង