អភិក្រមការងារ ៤ ប្រការ:
 
 
 

ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ

 
 

ស្តង់​ដា​នីតិវិធី​ប្រតិបត្តិ​សម្រាប់​ការងារ​ដោះស្រាយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​សារ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ដែល​ទទួល​បាន​ហិរញ្ញប្បទាន​ពី​ដៃ​គូ​អភិវឌ្ឍន៍​
ទាញយកឯកសារ

 

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៩
ទាញយកឯកសារ

 

អនុក្រឹតលេខ៧២អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ
ទាញយកឯកសារ

 

ច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ
ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២
ទាញយកឯកសារ

 

អនុក្រឹតលេខ៧៥អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួល អនុក្រឹត្យលេខ៤៨៨ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំនិង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ទាញយកឯកសារ

 

សេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការច្រកចេញចូល តែមួយទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ទាញយកឯកសារ

 

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៩១៨៦ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវការ ណែនាំអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ មិនជាប់អាករ នូវនិយមន័យនៃសេវាជាមូលដ្ឋានខាង ហិរញ្ញវត្ថុ
ទាញយកឯកសារ

 

សេចក្តីបំភ្លឺលេខ២១២៨២ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីរថយន្តដូចគ្នាវាយតម្លៃខុសគ្នា
ទាញយកឯកសារ

 

ប្រកាសលេខ១៤៣៦ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ទាញយកឯកសារ

 

សារាចរណែនាំលេខ០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នំ២០១៤ ស្តីពីស្តង់ដារបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ទាញយកឯកសារ